linuxea:go语言作用域(5)

marksugar
2019-10-06 / 0 评论 / 1,719 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2019年10月06日,已超过743天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

请输入图片描述
作用于定义标识符可以使用的范围。在go中使用{}定义作用域的范围。在{}中可以嵌套语句块。

但是,子语句快可以使用父语句块,父语句快不可以使用子语句块。如下所示就会报:undefined: inner.因为在{}外是不能调用{}内的inner := 2

  outer := 1
  {
    inner := 2
    fmt.Println(outer)
    fmt.Println(inner)
  }
  fmt.Println(inner)

子语句快可以使用父语句块

outer := 1
{
  inner := 2
  fmt.Println(outer)
  fmt.Println(inner)
  {
    inner2 := 3
    fmt.Println(outer,inner,inner2)
  }
}
//fmt.Println(inner)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 05.go 
1
2
1 2 3

假如在语句块中嵌套了很多层,那么调用的流程就是就近调用。

outer := 1
{
  inner := 2
  outer := 11
  fmt.Println(outer)
  fmt.Println(inner)
  {
    inner2 := 3
    fmt.Println(outer,inner,inner2)
  }
}
fmt.Println(outer)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 05.go 
11
2
11 2 3
1
0

评论 (0)

取消