linuxea:go初识常量语法(4)

marksugar
2019-10-05 / 0 评论 / 1,568 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2019年10月05日,已超过743天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

请输入图片描述
常量

常量和变量不同,变量是可以赋值进行修改的,而常量是不能修改的。在使用中有一些值是我们不希望更改的,就可以声明成常量。通常,我们习惯与将常量写为大写。

定义一个常量

常量可以定义在函数体内和函数体外

  const name string = "mark"
  fmt.Println(name)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
mark

如果进行赋值修改就会报错

# command-line-arguments
./04.go:6:7: cannot assign to name

省略类型

  const PP = 32132.21
  fmt.Println(PP)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
32132.21

定义多个类型相同的常量

  const P1,P2 int = 3,4
  fmt.Println(P1,P2)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
3 4

定义多个类型不相同的常量

  const (
    P1 string = "mark"
    P2 int = 4
  )
  fmt.Println(P1,P2)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
mark 4

定义多个常量省略类型

  const (
    P1 = "mark"
    P2 = 4
    P3 = 32.1
  )
  fmt.Println(P1,P2,P3)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
mark 4 32.1

赋值省略

在go中,如果产量的第一个值和最后一个值都是一样的,就可以省略掉。如下:

const (
  P1 = 1
  P2
  P3
)
fmt.Println(P1,P2,P3)  

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
1 1 1

还可以像这样

const (
  P1 = "mark"
  P2
  P3
  P100 = 3.5
  P101
  C11 = 123
  C12
)
fmt.Println(P1,P2,P3,P100,P101,C11,C12)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
mark mark mark 3.5 3.5 123 123

枚举

这种方式可以应用在枚举上,const+iota

枚举是以const()括号内部开始和结束的。不影响到括号外的操作。

const (
  B1 int = iota
  B2
  B3
  B4
)
fmt.Println(B1,B2,B3,B4)

运行

[root@LinuxEA /opt/Golang]# go run 04.go 
0 1 2 3
0

评论 (0)

取消