linux基础之echo

marksugar
2016-07-09 / 0 评论 / 2,413 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2016年07月09日,已超过1926天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

echo

  If -e is in effect, the following sequences are recognized:

  \\   backslash

  \a   alert (BEL)

  \b   backspace

  \c   produce no further output

  \e   escape

  \f   form feed

  \n   new line

  \r   carriage return

  \t   horizontal tab

  \v   vertical tab

  \0NNN byte with octal value NNN (1 to 3 digits)

  \xHH  byte with hexadecimal value HH (1 to 2 digits)

echo -e "linuxea.com nwww.linuxea.com"
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com nwww.linuxea.com"
linuxea.com
www.linuxea.com
[root@zabbix_agentd ~]#

[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com nwww.linuxea.com"
linuxea.com
www.linuxea.com
-t制表符
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com twww.linuxea.com"
linuxea.com www.linuxea.com
垂直制表符-v
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com vwww.linuxea.com"
linuxea.com

    www.linuxea.com

b删除前一个字符
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com bwww.linuxea.com"
linuxea.comwww.linuxea.com
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com awww.linuxea.com"
linuxea.com www.linuxea.com
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "linuxea.com www.linuxea.com"

多种颜色
[root@zabbix_agentd ~]# echo -e "033[31mwww.linuxea.com033[0m"
www.linuxea.com
[root@zabbix_agentd ~]#
033[31mwww.linuxea.com033[0m
033颜色控制字符开始
3表示背景色
1m是前景色 ,范围1-7
引用颜色的字符
033颜色控制符结束
0m
可以用;号隔开在可以这样:echo -e "033[31;1;42;5mwww.linuxea.com033[0m"

-n不自动换行
[root@zabbix_agentd ~]# echo -ne "033[31;1;42;5mwww.linuxea.com033[0m"
www.linuxea.com[root@zabbix_agentd ~]#

shell中的引用
‘’:强引用,变量替换不会进行
“”:弱引用,能够执行变量替换
``:命令替换,引用命令的执行结
echo date +%F-%T
请输入图片描述

0

评论 (0)

取消