rsync客户端远程推送

marksugar
2015-12-21 / 0 评论 / 3,775 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2015年12月21日,已超过2097天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

rsync客户端远程推送!
rsync服务端配置好后,才能使用一下方式!
1,确保服务端rsync配置正常,backup目录存在,权限有 rsync
2,确保本地在/etc/rsync.password文件存在,和服务端密码保持一致

[root@Rsync tmp]# mkdir /backup/`ifconfig eth1|awk -F '[ :]+' 'NR==2 {print $4}'`
[root@Rsync tmp]# ls -l /backup/
total 48
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Dec 20 01:34 10.0.0.30

[root@Rsync backup]# mkdir /backup/`ifconfig eth1|awk -F '[ :]+' 'NR==2 {print $4}'`_$(date +%F)
[root@Rsync backup]# cp /etc/rc.local /backup/10.0.0.30_2015-12-20/rc.local-$(date +%F)
[root@Rsync backup]# ls /backup/10.0.0.30_2015-12-20/
rc.local-2015-12-20
[root@Rsync backup]# 

正确的打开方式!

[root@jumo-client /]# mkdir /rsync/scripts/ && cd /rsync/scripts/
[root@jumo-client scripts]# ls
rsync.sh
[root@jumo-client scripts]# cat rsync.sh 
#!/bin/sh
path=/backup
dir="`ifconfig eth1|awk -F '[ :]+' 'NR==2 {print $4}'`_$(date +%F-%T)"---------------------->创建备份目录时间格式命名
mkdir $path/$dir -p &&\--------------------------------------------------------------------->创建本地备份目录
/bin/cp /etc/rc.local $path/$dir/rc.local-$(date +%F-%T) &&\ ------------------------------->备份目录
rsync -az $path/ rsync_backup@10.0.0.30::backup/ --password-file=/etc/rsync.password-------->推送备份命令

计划任务:
每天晚上1点备份

[root@Rsync ]# crontab -e
*/5 * * * *  /usr/sbin/ntpdate time.nist.gov >/dev/null 2>&1
00 01 * * * /bin/sh /rsync/scripts/rsync.sh >/dev/null 2>&1

请输入图片描述

0

评论 (0)

取消